Licencja Nasz Bank

Poniżej znajduje się treść licencji aplikacji Nasz Bank

Umowa Licencyjna

niewyłączna, udzielona przez MAP solutions sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie /05-120/ ul. Leśna 5 B, KRS: 0000267503, NIP: 536-180-83-93, kapitał spółki: 400.000,00 zł, reprezentowaną przez Piotra Groszyka – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Licencjodawcą.

Niniejszy dokument, zwany dalej Licencją, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania oprogramowania Nasz Bank, zwanych dalej Programem wiążące MAP solutions sp. z o.o., zwaną dalej Licencjodawcą i użytkownika Programu, zwanego dalej Licencjobiorcą, Instalacja Programu oznacza akceptację warunków Licencji. 

§ 1

Licencjodawca oświadcza, że jest właścicielem i twórcą wyżej wymienionego Programu i z tego tytułu przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego Programu chronione w szczególności Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., tekst jednolity z dnia 16 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 666).

§ 2

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu wyłącznie we własnym zakresie przez Licencjobiorcę i z zachowaniem zasad określonych w Licencji.

§3

Licencjodawca przekaże Licencjobiorcy link do wersji Programu wraz z kodem dostępu do niego.

§ 4

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy 12 miesięcznej gwarancji na wykonany Program od dnia zakupu Programu, na mocy której zobowiązuje się do usunięcia wszelkich błędów w działaniu tego Programu. Gwarancją nie objęte są produkty lub rozwiązania, które zostały wykonane samodzielnie przez Licencjobiorcę.

§5

Licencja udzielona jest na okres 12 miesięcy liczony od dnia dostarczenia Licencjobiorcy kodu dostępu.

§ 6

Licencjobiorca  nie jest upoważniony do udzielania sublicencji osobom trzecim, także tym, które są z nim związane kapitałowo. Oddanie w najem lub dzierżawę Programu dokumentacji lub ich kopii osobom trzecim jest niedozwolone i stanowi istotne naruszenie warunków Licencji.

§7

Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym, którego typ i konfiguracja są określone w dokumentacji programu, dla którego został stworzony.

§8

Licencjobiorca nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, deassemblowania Programu, a także do zastosowania Programu lub jego części w innym oprogramowaniu niż to, dla którego został stworzony.

§9

W przypadku naruszenia warunków niniejszej Licencji, Licencjobiorca traci prawo do gwarancji, a ponadto Licencjodawca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem.

§10

Licencjodawca ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy lub w przypadku gdy Licencjobiorca nie uiści w terminie należności z tytułu zakupu praw do użytkowania Programu.

§11

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania Programu, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania Programu.

§12

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy i osób trzecich, za jakiekolwiek szkody, które powstały z przyczyn innych niż wyłącznie zawinione przez Licencjodawcę.

§13

Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu rękojmi w zakresie wad działania kodu dostępu. Zgłoszenie wady fizycznej kodu dostępu i niemożliwość instalacji programu zobowiązuje Licencjodawcę do dokonania jego wymiany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wady. Wyłącza się jakąkolwiek dalej idącą odpowiedzialność Licencjodawcy w związku z zawarciem niniejszej umowy. W szczególności wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub gwarancji, w granicach dozwolonych zgodnie z przepisami prawa polskiego.

§14

Majątkowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów i oprogramowania (zarówno w formie pisemnej, jak i zapisu komputerowego), które Licencjodawca stworzył, oraz na które uzyskał licencję przed udzieleniem niniejszej Licencji lub poza jej zakresem, wraz z wszelkimi późniejszymi zmianami tychże, pozostaną przy Licencjodawcy.

§15

Z zastrzeżeniem § 14 powyżej, Licencjobiorcy przysługiwać będą prawa autorskie do wszystkich materiałów dostarczonych Licencjodawcy dla potrzeb stworzenia Programu (dla przykładu: opisy procesów biznesowych wraz z procedurami ich stosowania).

§16

Majątkowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów, za wyłączeniem materiałów określonych w § 15 Licencji oraz do wszystkich innych materiałów i oprogramowania stworzonych zarówno samodzielnie, jak i łącznie przez obie strony, przysługują Licencjodawcy. Licencjobiorca uzyskuje niewyłączną, nieodwołalną, nieprzenoszalną licencję na używanie tych materiałów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą na czas nieokreślony: (I) dla celów własnego użytku wewnętrznego, (II) jedynie w celach, dla których zostały dostarczone, (III) na polach eksploatacji z racjonalnych przyczyn niezbędnych Klientowi do ich używania zgodnie z punktami (I) i (II) powyżej. Z tytułu powyższej licencji Licencjodawcy nie będzie należna żadna opłata licencyjna. Jednakże Licencjobiorca nie ma prawa przekazywać tychże materiałów lub ich kopii osobom trzecim.

§17

Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Programu, udostępnionych mu przez Licencjodawcę w związku z udzieleniem Licencji.

§18

Wszelkie modyfikacje Programu wykonane przez Licencjodawcę w celu jego dostosowania lub aktualizacji, zostają automatycznie objęte warunkami niniejszej Licencji.

§19

W przypadku wycofania przez licencjodawcę danego programu ze sprzedaży przed upływem okresu subskrypcji, na który została wykupiona licencja, Licencjodawca, za jednomiesięcznym terminem powiadomienia, zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości rozszerzenia funkcjonalności programu tj. sprzedaży dodatkowych modułów i dodatkowych stanowisk, wstrzymania dostarczania nowych wersji Programów oraz nie przedłużania licencji na kolejny okres. Informacja o wycofaniu z oferty zostanie przesłana Licencjobiorcy drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Licencjobiorcy przysługuje prawo korzystania z Programów z zastrzeżeniem ograniczeń powyższych, aż do wygaśnięcia Okresu obowiązywania udzielonej licencji.

§20

Do wszystkich spraw nieunormowanych niniejszą Licencją mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., tekst jednolity z dnia 16 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 666).

 

Zobacz także!

Nasz Bank

Nasz Bank usprawnia komunikację pomiędzy programami Symfonia, a bankami obsługującymi rachunki firmowe. Atutem aplikacji jest szybsze przesyłanie danych do systemów bankowości elektronicznej. Program pomaga unikać błędów, które...

czytaj więcej

Współpraca partnerska

Zapraszamy do współpracy w zakresie dystrybucji programu Nasz Bank, którego producentem jest firma MAP solutions.

czytaj więcej

Cennik aplikacji Nasz Bank dla obecnych klientów

Zapoznaj się z cennikiem programu Nasz Bank, który usprawnia komunikację między programami Symfonia i Symfonia ERP a bankami.

czytaj więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.