Licencja MAP solutions

Poniżej znajduje się treść licencji

Licencja niewyłączna, udzielona przez MAP solutions sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie /05-120/ ul. Leśna 5 B, KRS: 0000267503, NIP: 536-180-83-93, kapitał spółki: 400.000,00 zł, reprezentowaną przez Piotra Groszyka – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Licencjodawcą.

Niniejszy dokument, zwany dalej Licencją, zawiera postanowienia dotyczące zasad użytkowania oprogramowania, zwanego dalej Programem, wiążące MAP solutions sp. z o.o., zwaną dalej Licencjodawcą i użytkownika Programu, zwanego dalej Licencjobiorcą. Instalacja Programu oznacza akceptację warunków Licencji.

§1

Licencjodawca oświadcza, że jest właścicielem i twórcą wyżej wymienionego Programu i z tego tytułu przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego Programu chronione w szczególności Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

§2

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu wyłącznie we własnym zakresie i z zachowaniem zasad określonych w Licencji, z zastrzeżeniem, że w  ramach niniejszej licencji dopuszcza się – za zgodą Licencjonodawcy – korzystanie z Programu przez podmioty powiązane z Licencjonobiorcą kapitałowo i/lub właścicielsko.

§3

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy 12 miesięcznej gwarancji na wykonany Program od dnia zakupu Programu, na mocy której zobowiązuje się do usunięcia wszelkich błędów w działaniu tego Programu. Gwarancja Licencjodawcy obejmuje prawidłowe działanie programu wyłącznie we współpracy ze ściśle określoną wersją oprogramowania Symfonia Sp. z o.o. i/lub Comarch S.A., dla której program został stworzony, jednakże z zastrzeżeniem, iż nie jest to wersja oprogramowania Symfonia Sp. z o.o i/lub Comarch S.A. starsza niż dwie ostatnie wersje rynkowe. Gwarancją nie objęte są produkty lub rozwiązania, które zostały wykonane samodzielnie przez Licencjobiorcę.

§4

Rozwiązanie indywidualne jest wykonane do ściśle określonej wersji oprogramowania Symfonia Sp. z o. o. i/lub Comarch S.A.

§5

Rozwiązanie indywidualne jest kodowane pod indywidualny numer oprogramowania Symfonia Sp. z o. o. i/lub Comarch S.A.

§6

Licencjobiorca w przypadku konieczności aktualizacji o jedną wersję posiadanego oprogramowania jest zobowiązany do uiszczenia należności wysokości 10% ceny podstawowej posiadanego rozwiązania w danej wersji. W przypadku aktualizacji o dwie wersje posiadanego oprogramowania jest zobowiązany do uiszczenia należności wysokości 20% ceny podstawowej posiadanego rozwiązania w danej wersji. W przypadku aktualizacji o trzy lub więcej wersje posiadanego oprogramowania jest zobowiązany do uiszczenia należności wysokości 30% ceny podstawowej posiadanego rozwiązania w danej wersji.

§7

Licencjobiorca nie jest upoważniony do udzielania sublicencji osobom trzecim, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w § 2 zdanie drugie. Oddanie w najem lub dzierżawę Programu, dokumentacji lub ich kopii osobom trzecim jest niedozwolone i stanowi istotne naruszenie warunków Licencji.

§8

Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym, którego typ i konfiguracja są określone w dokumentacji programu, dla którego został stworzony.

§9

Licencjobiorca nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, deassemblowania Programu, a także do zastosowania Programu lub jego części w innym oprogramowaniu niż to, dla którego został stworzony.

§ 10

W przypadku naruszenia warunków niniejszej Licencji, Licencjobiorca traci prawo do gwarancji, a ponadto Licencjodawca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem.

§ 11

Licencjodawca ma prawo odstąpić od umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy lub w przypadku gdy Licencjobiorca nie uiści w terminie należności z tytułu zakupu praw do użytkowania Programu.

§ 12

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania Programu, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania Programu.

§ 13

Majątkowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów i oprogramowania (zarówno w formie pisemnej, jak i zapisu komputerowego), które Licencjodawca stworzył, oraz na które uzyskał licencję przed udzieleniem niniejszej Licencji lub poza jej zakresem, wraz z wszelkimi późniejszymi zmianami tychże, pozostaną przy Licencjodawcy.

§ 14

Z zastrzeżeniem § 13 powyżej, Licencjobiorcy przysługiwać będą prawa autorskie do wszystkich materiałów dostarczonych Licencjodawcy dla potrzeb stworzenia Programu (dla przykładu: opisy procesów biznesowych wraz z procedurami ich stosowania).

§ 15

Majątkowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów, za wyłączeniem materiałów określonych w § 14 Licencji, oraz do wszystkich innych materiałów i oprogramowania stworzonych zarówno samodzielnie, jak i łącznie przez obie strony, przysługują Licencjodawcy. Licencjobiorca uzyskuje niewyłączną, nieodwołalną, nieprzenoszalną licencję na używanie tych materiałów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą na czas nieokreślony: (i) dla celów własnego użytku wewnętrznego, (ii) jedynie w celach, dla których zostały dostarczone, (iii) na polach eksploatacji z racjonalnych przyczyn niezbędnych Klientowi do ich używania zgodnie z punktami (i) i (ii) powyżej. Z tytułu powyższej licencji Licencjodawcy nie będzie należna żadna opłata licencyjna. Jednakże Licencjobiorca nie ma prawa przekazywać tychże materiałów lub ich kopii osobom trzecim.

§ 16

Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Programu, udostępnionych mu przez Licencjodawcę w związku z udzieleniem Licencji.

§ 17

Wszelkie modyfikacje Programu wykonane przez Licencjodawcę w celu jego dostosowania lub aktualizacji, zostają automatycznie objęte warunkami niniejszej Licencji.

§ 18

Do wszystkich spraw nie unormowanych niniejszą Licencją mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij