10.07.2019

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2020 oraz Sage Kadry i Płace One Payroll 2020

Poniżej lista nowych funkcjonalności, a także zmian w poszczególnych modułach programów.

Zmiany w Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2020

Nowe funkcjonalności

Nowe Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów – nowy interfejs użytkownika oraz nowe możliwości, które dają możliwość:

 • automatyzacji rozliczeń (Księgowanie stosownie do upływu czasu):
  • Kosztów:
   • Czynnych (np. Ubezpieczenie samochodu);
   • Biernych (np. Odprawy emerytalne pracowników);
  • Przychodów (np. najem, leasing, dotacje, środki trwałe w budowie);
 • wprowadzenia RMK do bilansu otwarcia;
 • księgowania równolegle „na życzenie”, czyli obsługa kont zespołu 4 i 5;
 • księgowania równoległe automatyczne.

Arkusze Analityczne – poszerzają funkcjonalności programu i umożliwiają łatwe generowanie zestawień przez użytkownika. Mogą być prezentowane w formie:

 • arkusza kalkulacyjnego (nie wymaga Excela);
 • wykresu;
 • tabeli przestawnej.

Zestawienia mogą obejmować: salda oraz obroty kont, rozrachunki z kontrahentami, wiekowania, zapisów czy zestawienia z rejestrów VAT. 

Import Dokumentów z pliku Excel – rozwiązanie pozwalające na import danych z pliku oraz zapisanie ich jako:

 • Faktury Sprzedaży, Faktury Zakupu, Polecenia księgowania (dokumenty proste).

Opcja ta umożliwia tworzenie kartotek kontrahentów, automatycznych i ręcznych księgowań równoległych, dowolnej ilości zapisów księgowych dla jednego dokumentu, a także wymiarowanie dokumentów.

Automatyczne przeksięgowania VAT Dodatek dodatkowo płatny – umożliwia automatyczne porównanie rejestrów VAT z kontami księgowymi pod względem okresu księgowania, a także generowanie dokumentów PK przeksięgowujących VAT przyszłych lub poprzednich okresów na odpowiednie konta.

Zmiany techniczne

Zmieniono wygląd okna głównego programu – nowa rama aplikacyjna umożliwiająca programistom Sage oraz partnerom pisanie rozszerzeń w technologii PRISM.

Przyspieszono księgowanie dokumentów do ksiąg – wzrost wydajności o kilkadziesiąt procent, szczególnie istotny dla dużych baz danych – planowane są dalsze prace and poprawą wydajności FK.

Wydajność modułu Finansowo-Księgowego będzie stopniowo poprawiana w kolejnych wydaniach – jest to dla nas priorytetem. Będzie dotyczyć to głównie:

 • szybkości uruchamiania się aplikacji,
 • wydajności integracji,
 • wydajność wprowadzania dokumentów.

Dodano funkcjonalność – Historia zmian, która umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie zmian dokonanych przez użytkownika oraz ich czytelną prezentację. Rozwiązanie to zastępuje dwa Projekty VBA znanych z linii Sage Symfonia ERP: Historia zmian dokumentu oraz Historia zmian w programie.

Zmiany dodatkowe

Termin płatności dokumentu uwzględniany przy generowaniu pojedynczego e-przelewu.

Poprawa funkcjonowania JPK_SF (e-sprawozdania) w zakresie:

 • określenia miejsca złożenia sprawozdania;
 • obsługi jednostki emitent;
 • walidacji podczas wyjścia z pola edycyjnego wg reguł zdefiniowanych w schemie;
 • działania edytora e-sprawozdań w przypadku braku dostępu do Internetu;
 • opcjonalnej kolumny przekształceń KwotaB1;
 • uniwersalnego mechanizmu dodawania i usuwania elementów dodatkowych, wielokrotnych lub opcjonalnych.

Sage Symfonia ERP Handel 2020

Zmiany dotyczące formatek dokumentów

Poprawa wydajności nowych formatek dokumentów w zakresie szybkości:

  • otwierania nowych formatek (FVS, RUS, ZO, ZOW, WZ oraz PZ);
  • zapisu do bufora dokumentów z nowych formatek;
  • otwierania wystawionych dokumentów z nowych formatek (największy przyrost wydajności dotyczy dokumentów wielopozycyjnych);
  • wystawiania dokumentów sprzedaży, zamówień obcych oraz magazynowych z nowych formatek (z wyłączeniem dokumentów zawierających komplety).

Zmiany te dają poprawę wydajności od kilkudziesięciu do nawet kilkuset % w stosunku do poprzedniej wersji Symfonia ERP Handel.

Usunięcie braków funkcjonalnych nowych formatek:

 • okno właściwości pozycji dla dokumentów sprzedaży (z możliwością ustawienia trybu rezerwacji, wyboru dostawy itp.)
 • zakładanie rezerwacji tzw. „koszykowej” czyli obejmującą całą transakcję podczas tworzenia lub aktualizacji dokumentu faktury, zamówienia oraz dokumentu WZ
 • podpowiedź z otwartymi do rozliczenia dokumentami dla danego kontrahenta w trakcie tworzenia dokumentów z nowych formatek (np. nierozliczone dokumenty WZ przy tworzeniu Faktury)

Poprawa ergonomii nowych formatek:

  • przeniesienie działu/magazynu na pierwszą zakładkę w nowych formatkach
  • prezentacja trybu rezerwacji dla dokumentów FVS, ZO, ZOW, WZ na zakładce danych dodatkowych (rezerwacje odczytywane są z rodzaju dokumentów)
  • przechodzenie TABem po polach na pierwszej zakładce danych podstawowych
  • poprawia działania skrótów klawiaturowych – Alt+N, Alt+Shift+N
  • przejście z klasycznych formatek do nowych (polecenie w menu kontekstowym dla wystawionego bądź zapisanego dokumentu do bufora)
  • nowa walidacja dla dokumentów (ostrzeżenie o braku zakładanych rezerwacji, nie ustawionym magazynie przy próbie rezerwowania towaru, braku ceny itp.)
  • zwiększony obszar roboczy na nowych formatkach (widoczna większa liczba pozycji )
  • dynamiczna dezaktywacja przycisków na dokumentach w zależności od statusu dokumentu

Nowe funkcjonalności

Plugin SQL – Dodatek dodatkowo płatnyplugin umożliwia wyliczenie zawartości pól dodatkowych przy pomocy skryptów SQL. Daje to wdrożeniowcom Sage oraz partnerom, możliwość dalszego dostosowania systemu do wymagań klienta. Wyliczenia mogą odbywać się na żądanie użytkownika oraz automatycznie – w trakcie zapisu dokumentu. Oprogramowanie pluginu nie wymaga komplikacji, ale wymagana jest znajomosć T-SQL. Umożliwi on między innymi dodanie do systemu:

 • własnych formuł wyliczających dane;
 • własnych walidacji dokumentu;
 • innych dowolnych działań SQL na danych dodatkowych.

JPK_FA zgodne ze zmianami prawnymi – znika z definicji dokumentów element słownika „rodzaj_JPK” o wartości „POZ-Pozostałe”. Aby poprawnie wygenerować plik JPK z handlu dla dokumentów, które mają już przypisany rodzaj „POZ” (wystawionych przed wersją ERP 2020) przygotowany został raport dla dokumentów sprzedaży i zakupu – mapujący te dokumenty na inne rodzaje. Użytkownik sam decyduje jaki nowy typ JPK ustawić dla zaznaczonych dokumentów.

WebAPI – wprowadzono nowy moduł Rezerwacje. Dodano także możliwość dodawania własnych modułów do konfiguratora WebAPI. Pojawiły się także usprawnienia funkcjonalne modułów magazynowych i sprzedażowych.

 Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją 2020

Nowe funkcjonalności

Obsługa zamienników w karcie technologicznej – przypisanie z listy zamienników do towaru w HMF surowców, które będą mogły być użyte jako zamiennik na zleceniu (z obsługą wykluczeń).

Obsługa zamienników na zleceniu produkcyjnym – umożliwienie wymiany surowca z BOM na inny – wskazany jako zamiennik w karcie technologicznej. Jeżeli wymieniany surowiec nie został pobrany do zlecenia – następuje wymiana pozycji. Jeżeli surowiec został pobrany/częściowo  pobrany do zlecenia dodana zostanie nowa pozycja z ilością planowaną= 0.

Zmienione i poprawione funkcjonalności

Integracja z wykorzystaniem OLE Automation – nowa integracja wymiany danych z modułem Handel. Wyłączono pocedurę OnTimer, wyeliminowanie opóźnień wystawiania dokumentów.

Możliwość wyboru metody wymiany danych ( integracji) – istnieje możliwość konfiguracji zgodnie z klasyczną metodą.

Zwiększenie zakresu źródła danych dla zlecenia produkcyjnego – powiązanie operacji z BOM z karty technologicznej przenoszone na zlecenie oraz możliwość wyciągnięcia danych na wydruk.

Możliwość grupowania poleceń wg zleceń głównych na listach oraz przeniesienie kontrahenta i opisu zamówienia na zlecenie produkcyjne. Podgląd załączników do karty technologicznej z poziomu zlecenia oraz możliwość usunięcia raportu z listy.

W module zapotrzebowania udostępniono możliwość szybkiego dodawania dostawcy na podstawie ceny. Użytkownik ma możliwość przypisania kontrahenta jako dostawcy towaru.

Sage Symfonia ERP Panele Meldunkowe 2020

Nowe funkcjonalności

Obsługa etykiet na wyroby gotowe umożliwia wydruk etykiety na wyrób gotowy oraz na opakowanie zbiorcze, gdy zostanie wybrany odpowiedni rodzaj etykiety. Istnieje możliwość wyboru szablonu, a także obsługiwane są etykiety domyślne. Można wybrać rodzaj etykiety, zdefiniować jej szablon z poziomu Zarządzania Produkcją oraz wydrukować je.

Dodatkowo dodano zmianę i podgląd terminu realizacji zlecenia, obsługę poprzedników oraz ukraińską wersję językową.

Zmienione i poprawione funkcjonalności

Integracja z wykorzystaniem OLE Automation – nowa integracja wymiany danych z modułem Handel. Po zalogowaniu się na panel, możliwość włączenia z poziomu PZF – Ustawienia systemu – Panel meldunkowy. Wyłączono procedury OnTimer i dano możliwość eliminacji opóźnień wystawiania dokumentów, także w kontekście użytkownika.

Możliwość wyboru metody wymiany danych ( integracji) – istnieje możliwość konfiguracji zgodnie z klasyczną metodą.

Grupowanie gniazd i stanowisk w oknie wyboru na podstawie kolorów.

Szybkie przejście do ostatniego zlecenia, w którym pracownik zameldował operację.

Poszerzenie zakresu kafelka o informacje w oknie zlecenia o dane z pól dodatkowych.

Przeniesienie ustawień do paneli z tabel SQL do Ustawień głównych, zakładka panel meldunkowy.

 Sage Kadry i Płace One Payroll 2020

Nowe i zmienione funkcjonalności

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – dodano obsługę rozliczania w wynagrodzeniu pracownika wpłat odprowadzanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – dodano obsługę rozliczania w wynagrodzeniu pracownika procentowych lub kwotowych składek odprowadzanych w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).

Zmiany w e-Teczce m.in.:

 • zaktualizowano części teczki wg nowych przepisów: A, B, C, D;
 • umożliwiono eksport dokumentów dla pracownika lub grupy pracowników;
 • dodano dodatkowe pole Data dokumentu źródłowego, dla dodawanych do e-Teczki dokumentów.

Pierwsza część zmian dot. zwolnienia z opłacania składek FP i FGŚP. Dla pracowników z umową o pracę, którzy:

 • osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
 • ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni;
 • nie ukończyli 30 roku życia i zostali skierowani do pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy.

W raporcie Świadectwo Pracy do ustawień raportu dodano pole wyboru Drukuj imiona rodziców. Umożliwia to wyłączenie prezentacji imion rodziców zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. Dodano również wzór dokumentu z informacją do świadectwa pracy na temat terminu przechowywania akt osobowych dla osób zatrudnionych po 1 stycznia.

Oddzielenie Sage Kadry i Płace od Sage Symfonia ERP:

 • wydzielenie Sage Kadry i Płace ze wspólnej bazy;
 • zintegrowanie Repozytorium Dokumentów z programem Sage Kadry i Płace;
 • dodano możliwość zalogowania do firmy w trybie administracyjnym.

Udostępniono także nowy mechanizm dla rozwiązań indywidualnych oraz kartę rozpoczęcia i zakończenia pracy (nowy raport).

 Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 2020

 Program dostosowano do współpracy z Sage Symfonia ERP w wersji 2020. 

Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów 2020

Program dostosowano do współpracy z Sage Symfonia ERP w wersji 2020.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zakupu licencji prosimy o kontakt z opiekunem handlowym lub kontakt z biurem: biuro@mapsolutions.pl lub tel. (22) 670 96 96.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Podaj numer telefonu i adres email, skontaktujemy się!

oddzwonimy!

Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

Oddzwonimy jak najszybciej.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MAP solutions Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Leśna 5b w Legionowie. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij